Световният ден на психичното здраве – 10 октомври, тази година е посветен на психичното здраве на работното място

06.10.2017

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 10 ОКТОМВРИ – СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

 

10 октомври се отбелязва като Световен ден на психичното здраве за първи път през 1992 г. През 2017 година неговата тема е „Психично здраве на работното място”.

Според европейско проучване от 2011 г. 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези пък, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа.

Около 38,2 процента от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи още проучването. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% с безсъние, 6,9% с депресивни разстройства, 6,3% – с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества.

5% от младите хора (до 18 г.) са с хиперактивност и нарушение на вниманието, а от 1% до 30% процента (в най-горната възрастова група) се падат на деменцията.

 

Стресът на работното място – личен и фирмен проблем

Стресът е едновременно личен и фирмен проблем. В съвременната развиваща се икономика условията, водещи до проблеми със стреса, нарастват в глобален мащаб. Съгласно Рамковата директива на ЕС по здравето и безопасността и националното законодателство стресорите и техните последици са предотвратими и могат да се отрегулират от работещия и неговия работодател съвместно и в съгласие с личните и общите интереси. Работодателят е длъжен и е в негов интерес да предприеме всички предпазни мерки работниците да не се разболяват в резултат на работата си.

Рисковете от стрес на работното място възникват при нарушено съответствие между компетентността и възможностите на индивида и трудовите му задължения, при конфликти между личните роли в труда и извън него и при липса на достатъчна степен на контрол върху работата и личния живот.

 

Категории стресори и условия, създаващи опасност за възникване на прекомерен стрес*

Категория стресор

Условия, свързани с опасност

 

ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА

1. Организационна култура и функция

 • Лоша комуникация. Липса на възможност за гласно изразяване на проблеми и оплаквания;
 • Ниско ниво на подкрепа за решаване на проблеми и лично развитие. Присъствие на практика на „порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
 • Неясни организационни задачи.

 

2. Роля в организацията

 • Неяснота на ролите и изискванията. Липса на ясно описание на длъжностните задължения;
 • Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място.
 • Конфликт на ролите в организацията. Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
 • Отговорност за хора;
 • Непълноценност на ролята. Много отговорности, но ограничена оторизация, власт или капацитет за вземане на решения и възлагане на задачи;

 

3. Развитие на кариерата

 • Застой и несигурност на кариерата;
 • Недооценяване или свръхоценяване;
 • Лошо заплащане;
 • Несигурност на работата, непостоянство на служебната позиция, страх от уволнение;
 • Ниска социална значимост на работата.

 

4. Свобода на вземане на решение/контрол

 • Слабо участие във вземане на решения;
 • Ограничена свобода за вземане на решения, организиране на работата и общо на личната инициатива;
 • Липса на възможност за личен контрол по пътя на съучастие;
 • Липса на контрол, признание на приноса за крайния продукт на труда и възнаграждение за добро изпълнение на трудовите задачи;
 • Свръхконтрол.

 

5. Междуличностни отношения на работното място

 • Социална и физическа изолация;
 • Лоши взаимоотношения с началниците;
 • Лоши взаимоотношения с другите работещи; междуличностни конфликти;
 • Липса на социална подкрепа, не-сътрудничещи и не-подкрепящи началници, колеги или подчинени;
 • Несгоди поради предразсъдъци на възрастова, полова, расова, етническа или религиозна основа.

 

6. Съгласуване “дом – работа”

 • Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място (конфликт на ежедневните роли);
 • Конфликтни изисквания в работата и в дома;
 • Лоша подкрепа в дома;
 • Двойствени проблеми на кариерата.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

7. Работна среда и екипировка

 • Проблеми с надеждността, наличността, съответствието и поддръжката или екипировката и съоръженията;
 • Неприятна или опасна физическа работна среда.

 

8. Дизайн на трудовата задача

 • Досадна и повтаряща се работа: липса на разнообразни или кратки работни цикли;
 • Фрагментирана или безсмислена работа;
 • Липса на възможност за ефективно използване на личните таланти и умения;
 • Висока несигурност;
 • Липса на възможност за повишаване на квалификацията - твърде малко, но и прекалено много обучение;
 • Високи изисквания към вниманието. Потенциална опасност малки грешки или моментна липса на внимание да доведат до сериозни и дори катастрофални последици;
 • Влизащи в конфликт изисквания;
 • Недостигащи ресурси.

 

9. Работно натоварване/работен ритъм

 • Претоварване - неадекватно време за завършване на трудовата задача, водещо до лична и на възложителите неудовлетвореност;
 • Непълноценно използване - твърде малко работа;
 • Липса на контрол върху ритъма;
 • Високи нива на спешност.

 

10. Работен график

 • Сменна работа;
 • Непредвидими часове. Очакване, че е нормално персоналът да работи извънредно или да си взема работа за вкъщи;
 • Дълъг или несоциален работен ден;
 • Твърди работни графици.
 • Информацията е от „Психично здраве на работното място – управление на стреса – персонална ефективност”,                  доц. З. Запрянов, д-р З. Зарков, изд. на НЦОЗА, 2010 г.

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

               

 

               

 

За повече информация:

Отдел "Психично здраве"

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ